ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ

===================

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός Κοινωνικού Σκοπού περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η Επιχείρηση θα χρησιμοποιεί την επωνυμία με λατινικά στοιχεία, ως εξής «HELLENIC SOLUTION SOCIAL COOPERATIVE COMPANY FOR THE COLLECTIVE AND SOCIAL BENEFIT» και το διακριτικό της τίτλο «HELLENIC SOLUTION».

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, εμπορική ιδιότητα και κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

3. Το σήμα που θα φέρει η Επιχείρηση είναι η λέξη «ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ» με κεφαλαία μαύρα γράμματα. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, o Συνεταιρισμός μπορεί να χρησιμοποιεί το σήμα με λατινικά στοιχεία, ως εξής «HELLENIC SOLUTIONS», όπως και το πλήρες της επωνυμίας της με λατινικά στοιχεία, ως εξής «HELLENIC SOLUTION SOCIAL COOPERATIVE COMPANY FOR THE COLLECTIVE AND SOCIAL BENEFIT» και το διακριτικό της τίτλο «HELLENIC SOLUTION».

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1. Έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου.

2. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, ο συνεταιρισμός μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

2. Κύριος σκοπός του συνεταιρισμού είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών.

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως είναι οι χρόνιοι άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικιωμένοι άνεργοι, άνεργοι κάτω των 30 ετών, άποροι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μετανάστες και περιλαμβάνει υπηρεσίες μουσικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εκπαίδευσης σε καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης, εργασιακής αποκατάστασης, αναβάθμισης της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό στον τομέα της μουσικής, πρόσβασης ομάδων του πληθυσμού σε προϊόντα τεχνολογίας, διευκόλυνσης των μεταναστών για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους.

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του κυρίου σκοπού της, αφορούν τα εξής:

α) Η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, που αποτελεί και τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού.

β) Συνεργασία με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων της Μουσικής.

γ) Συνεργασία με Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Independent Management Entity – IMA), όπως αναγνωρίζει η Οδηγία 2014/22/ΕΕ της ΕΕ.

δ) Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών – ιδεών και η εφαρμογή τους.

ε) Σύναψη συμφωνιών για την εισαγωγή και την εξαγωγή υπηρεσιών και προϊόντων, με την κατάρτιση συμβάσεων με εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού.

στ) Οργάνωση εκθέσεων, μουσικών, πολιτιστικών και άλλων (μη πολιτικών) εκδηλώσεων και σεμιναρίων.

ζ) Παροχή νομικών συμβουλών και διασύνδεση με κατά περίπτωση ειδικούς νομικούς εφόσον απαιτείται.

η) Χορήγηση κάθε είδους εντύπων και φορμών για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των πολιτών και των επιχειρήσεων με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης, η παροχή υπηρεσιών γραφείου, φωτοτύπησης και εκτύπωσης για το σκοπό αυτό.

θ) Η δημιουργία διαδικτυακών παρουσιών – ιστοτόπων (web sites), με την κατοχύρωση διαδικτυακών ονομάτων (ονοματοδοσία – domain names) και τη φιλοξενία τους (web hosting).

ι) Η με κάθε τρόπο προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, τόσο της Επιχείρησης, όσο και συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων (προώθηση – marketing, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικών εντύπων, διαφήμιση κ.α.).

ια) Η διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στη μεταφορά κεφαλαίων και χρημάτων, μέσα από τη συνεργασία με εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος, μεταφοράς μετρητών και πληρωμής λογαριασμών, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.

ιβ) Η δημιουργία, εκτέλεση, παραγωγή, έκδοση, διανομή και διαχείριση μουσικών έργων των μελών του συνεταιρισμού, αλλά και τρίτων, ημεδαπών και αλλοδαπών.

ιγ) Οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης στα πλαίσια της δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ιδ) Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις παρακάτω ενότητες: (i) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), (ii) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., (iii) Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο., (iv) Πηγές χρηματοδότησης, (v) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ (vi) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).

ιε) Τη διάθεση του όποιου ενημερωτικού υλικού για την Κ.ΑΛ.Ο. εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας και τη διενέργεια ενεργειών δημοσιότητας/ενημέρωσης για θέματα Κ.ΑΛ.Ο. ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: i) η διοργάνωση ημερίδων και η συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ii) η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων, iii) οι εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.

ιστ) Η δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο., όπως και η υποστήριξη άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης και από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚαλΟ, αλλά και στη δημιουργία marketing plan.

ιζ) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίες προς όφελος των σκοπών της Επιχείρησης.

Το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού δεν μπορεί να επικαλύπτει ποιοτικά ή αριθμητικά τον κύριο σκοπό του, που είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών. Όλες οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού διεξάγονται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κύριου σκοπού του και μόνο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄
ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ –
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΛΗ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού πρέπει να αναγνωριστούν από τη Γενική Συνέλευση ως ικανά να συμμετέχουν στη διοίκησή του. Η εγγραφή των μελών εγκρίνεται μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες του Συνεταιρισμού.

2. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν, εφόσον προτείνονται από δύο (2) μέλη του Συνεταιρισμού:

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπνέεται και ευαισθητοποιείται από τις αρχές και τις επιδιώξεις του Συνεταιρισμού.

β) Κάθε Νομικό πρόσωπο που διαπνέεται από τις ίδιες αρχές και επιθυμεί να συνδυάσει την κοινωνική του δράση με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει σήμερα.

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στην Γενική Κυβέρνηση ή υπάγονται σε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης.

4. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με ίδια δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την εγγραφή μέλους στο Συνεταιρισμό, μετά τη σύστασή του, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, συνεδρίασή της.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους του Συνεταιρισμού αποκτάται από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την αποδοχή της αίτησης.

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών που δεν έχουν γίνει δεκτές από τη Διοικούσα Επιτροπή.

4. Μέλη μπορούν να γίνουν μόνο όσοι υποβάλουν το αίτημά τους προς τη Γενική Συνέλευση, από την οποία πρέπει να γίνουν δεκτοί με ανοικτή ψηφοφορία και με πλειοψηφία 3/5 επί των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν, εφόσον υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τη Διοικούσα Επιτροπή.

2. Μέλος του Συνεταιρισμού διαγράφεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία 3/5 του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ, στην περίπτωση που προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από το Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, και το καταστατικό και η συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, το μέλος που διαγράφεται μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται από την ημέρα δημοσίευσης της τελεσίδικης απόφασης που απορρίπτει την προσφυγή ή από την ημέρα που έληξε άπρακτη η προθεσμία προσφυγής.

3. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση του Συνεταιρισμού με το μέλος χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής και να προστατεύουν τα συμφέροντά του.

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η Κοιν.Σ.Επ. µε την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο µε την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δηµόσιο, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), το άρθρο 115 του ν. 2238/1994 (Α΄151) και το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ.. Για τις οφειλές προς το Δηµόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών µελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

3. Κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια συνδρομή για τους σκοπούς του Συνεταιρισμού, το ύψος της οποίας αποφασίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ισχύει από τον χρόνο λήψης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής.

5. Τα μέλη του Συνεταιρισμού, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν την αναλογία τους στο χρηματικό ποσό που τυχόν απαιτείται για την κάλυψη ζημιών του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται υπό τους όρους του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συγκλίσεις της Διοικούσας Επιτροπής, ώστε να ενημερώνονται για την πορεία του Συνεταιρισμού.

2β. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων του Συνεταιρισμού.

3. Τα μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να είναι εργαζόμενοι του με σχέση εξαρτημένης ή ανεξάρτητης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Στην περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας, υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι εργαζόμενοι σ΄ αυτόν έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 4430/2016 περί διανομής των κερδών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δε µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δε µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

2. Η Κοιν.Σ.Επ δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Από την ολοκληρωτικά εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για το Φορέα χωρίς τη συμμετοχή εργαζομένων του φορέα. β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. γ. Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του αρθρου 3 του Ν.4430/2016.

3 Η Κοιν.Σ.Επ ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι του Συνεταιρισμού αποτελούνται από:

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση νέων συνεταιριστικών μερίδων και συνδρομών των μελών.

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων του και την εκμετάλλευση των περιουσιακών του στοιχείων.

3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων και παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος εγγράφεται τουλάχιστον με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα το ύψος της οποίας ορίζεται δια του παρόντος σε τριακόσια ευρώ (300€).

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση του συνεταιρισμού ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού.

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής, (ήτοι τριακόσια ευρώ) και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στη Διοικούσα Επιτροπή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5. Η µεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής µερίδας µέλους γίνεται µόνο σε νέο µέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Όλες οι μεταβιβάσεις συνεταιριστικών μερίδων καταχωρίζονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

6. Σε περίπτωση που μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, το μέλος θεωρείται διαγραμμένο και η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του μέλους αυτού αποδίδεται αυτοδικαίως στον ειδικό ή καθολικό του διάδοχο. Σε περίπτωση που μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.

7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στο Συνεταιρισμό για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας του Συνεταιρισμού ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του και απαιτήσεων για παροχές σε είδος του Συνεταιρισμού προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού, δικαιούται ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά το Συνεταιρισμό και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του οργάνου της Διοίκησης.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού.

ε) Η έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης.

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε Ενώσεις, καθώς και η οποιαδήποτε παύση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η) Η έγκριση συμμετοχής του Συνεταιρισμού σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Συνεταιρισμών ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή του.

θ) Η έγκριση της ετήσιας εισφοράς των μελών.

ι) Η έγκριση της εγγραφής νέων μελών και η ανάδειξη νέων μελών σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

3. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον τριών (3) ηµερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε µε πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των µελών της Γ.Σ..

3. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.

4. Η πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή, ανάμεσα στα οποία είναι και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

5. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα την ταυτότητα του συμμετέχοντος, ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συνεταιρισμού. Ως τέτοιος θεωρείται η συμμετοχή μέσω Skype ή άλλου προγράμματος που να διασφαλίζει μέσω κάμερας την ταυτότητα του μέλους. Η δυνατότητα συμμετοχής μέσω τεχνολογικά επιτρεπτού τρόπου πρέπει να αναφέρεται στην πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής, διαφορετικά θεωρείται ως μη επιτρεπτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση εντός δύο (2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως που αντίκεινται στους νόμους 4430/2016 και 1667/1986 όπως ισχύουν ή στο Καταστατικό του Συνεταιρισμού, είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Τη διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί η Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση την πρώτη θητεία αυτής κατά την οποία τα μέλη της ορίζονται από το παρόν καταστατικό.

2. Η διάρκεια της θητείας της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται, το πολύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη της, εντός των οποίων θα πρέπει να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών για την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μετά την εκλογή της συνέρχεται με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.

4. Η Διοικούσα Επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της για καταχώριση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή του Συνεταιρισμού εκλέγεται, μετά από ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το τρίτο έτος από την εκλογή της προηγουμένης.

2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν η ψηφοφορία θα γίνει με μυστική η φανερή ψηφοφορία.

3. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Συνέλευση.

4. Τα Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, μέλη του Συνεταιρισμού, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά

5. Συμμετοχή στην ψηφοφορία έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνεταιρισμού, είτε απευθείας, είτε εφόσον η ψηφοφορία είναι μυστική δια επιστολικής ψήφου προς την εφορευτική επιτροπή η οποία πρέπει να παραληφθεί μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς εντός 15 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, είτε εφόσον η ψηφοφορία είναι φανερή δια απλής απάντησης ακόμη και από απόσταση, εφόσον κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει προβλεφθεί η συμμετοχή μέσω Skype ή άλλου τεχνολογικά επιτρεπτού τρόπου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να εκλέγει μέλη αυτής σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από τη Διοικούσα Επιτροπή γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα για καταχώρηση στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και ανακοινώνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Διοικούσας Επιτροπής, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή διοικεί και εκπροσωπεί το Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείρισή του, πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής οφείλουν να καταβάλλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού την ίδια επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και φέρουν κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά µία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρεις (3) µήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των µελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) άτοµα. Η σύγκλησή της γίνεται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση σε συγκεκριμένη ημέρα και συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα ημερήσιας διάταξης μπορούν να προταθούν και από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει εκτάκτως όταν τη συγκαλέσει ο Πρόεδρος της ή όποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.

3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκλιση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

4. Η συμμετοχή στη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να γίνει με κάθε τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτα την ταυτότητα του συμμετέχοντος, ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Συνεταιρισμού. Ως τέτοιος θεωρείται η συμμετοχή μέσω Skype ή άλλου προγράμματος που να διασφαλίζει μέσω κάμερας την ταυτότητα του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΠΑΡΤΙΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται πάντα µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοψηφίας των παρόντων µελών, υπερτερεί η ψήφος του προέδρου της. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται από το Γραμματέα στο βιβλίο Πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής.

2. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού.

3. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του N.1667/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του Συνεταιρισμού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης η Διοικούσα Επιτροπή συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών του Συνεταιρισμού δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισης τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδη του Συνεταιρισμού δε διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέµονται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογηµένα τη διάθεση µέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

3. Αν στο τέλος κάποιας χρήσης προκύψει ζημία, η οποία δεν καλύπτεται από το αποθεματικό της Κοιν.Σ.Επ., οι συνέταιροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συνεταιρισμού στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους, καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

α) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του Ν.4430./2016.

β) Αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των τριών.

γ) κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν.4430/2016

δ) σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986,

ε) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.

στ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

ζ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

2. Η διάλυση του Συνεταιρισμού καταχωρίζεται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1.. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, στοιχεία τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο.

2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αµείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεµείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν αποµένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας.

3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο

6. Αν η Κοιν.Σ.Επ. κηρυχθεί σε πτώχευση, ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία.

7. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.

8. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη γενική συνέλευση.

9. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

10. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του αποµένοντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 

Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιήθηκε με την από 10-7-2023
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατατέθηκε στο
Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας την 17-7-2023 (Α.Π. Βεβαίωσης ΚΟ2274 31/07/2023).