1. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια όπως ορίζονται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

2. Κύριος σκοπός του συνεταιρισμού είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών.

Ειδικότερα, ο Συνεταιρισμός στο πλαίσιο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος θα ασκήσει δραστηριότητες οι οποίες προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως είναι οι χρόνιοι άνεργοι, άνεργοι πτυχιούχοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικιωμένοι άνεργοι, άνεργοι κάτω των 30 ετών, άποροι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, μετανάστες και περιλαμβάνει υπηρεσίες μουσικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εκπαίδευσης σε καινοτόμες υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης, εργασιακής αποκατάστασης, αναβάθμισης της πρόσβασης στον πολιτιστικό πλούτο της χώρας, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό στον τομέα της μουσικής, πρόσβασης ομάδων του πληθυσμού σε προϊόντα τεχνολογίας, διευκόλυνσης των μεταναστών για την κοινωνική και οικονομική ένταξή τους.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τις γενικές υποχρεώσεις του Κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότητες που θα ασκεί η επιχείρηση, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση του κυρίου σκοπού της, αφορούν τα εξής:

α) Η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, που αποτελεί και τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού.
β) Συνεργασία με Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων της Μουσικής.
γ) Συνεργασία με Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Independent Management Entity – IMA), όπως αναγνωρίζει η Οδηγία 2014/22/ΕΕ της ΕΕ.
δ) Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών – ιδεών και η εφαρμογή τους.
ε) Σύναψη συμφωνιών για την εισαγωγή και την εξαγωγή υπηρεσιών και προϊόντων, με την κατάρτιση συμβάσεων με εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού.
στ) Οργάνωση εκθέσεων, μουσικών, πολιτιστικών και άλλων (μη πολιτικών) εκδηλώσεων και σεμιναρίων.
ζ) Παροχή νομικών συμβουλών και διασύνδεση με κατά περίπτωση ειδικούς νομικούς εφόσον απαιτείται.
η) Χορήγηση κάθε είδους εντύπων και φορμών για τη διευκόλυνση της διασύνδεσης των πολιτών και των επιχειρήσεων με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, τις Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης, η παροχή υπηρεσιών γραφείου, φωτοτύπησης και εκτύπωσης για το σκοπό αυτό.
θ) Η δημιουργία διαδικτυακών παρουσιών – ιστοτόπων (web sites), με την κατοχύρωση διαδικτυακών ονομάτων (ονοματοδοσία – domain names) και τη φιλοξενία τους (web hosting).
ι) Η με κάθε τρόπο προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, τόσο της Επιχείρησης, όσο και συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων (προώθηση – marketing, εκτύπωση και διανομή διαφημιστικών εντύπων, διαφήμιση κ.α.).
ια) Η διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων στη μεταφορά κεφαλαίων και χρημάτων, μέσα από τη συνεργασία με εταιρείες ανταλλαγής συναλλάγματος, μεταφοράς μετρητών και πληρωμής λογαριασμών, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας.
ιβ) Η δημιουργία, εκτέλεση, παραγωγή, έκδοση, διανομή και διαχείριση μουσικών έργων των μελών του συνεταιρισμού, αλλά και τρίτων, ημεδαπών και αλλοδαπών.
ιγ) Οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης στα πλαίσια της δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ιδ) Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στις παρακάτω ενότητες: (i) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), (ii) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., (iii) Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο., (iv) Πηγές χρηματοδότησης, (v) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ (vi) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.).
ιε) Τη διάθεση του όποιου ενημερωτικού υλικού για την Κ.ΑΛ.Ο. εκδοθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας και τη διενέργεια ενεργειών δημοσιότητας/ενημέρωσης για θέματα Κ.ΑΛ.Ο. ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται: i) η διοργάνωση ημερίδων και η συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ii) η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων, iii) οι εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών.
ιστ) Η δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο., όπως και η υποστήριξη άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης και από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων ΚαλΟ, αλλά και στη δημιουργία marketing plan.
ιζ) Η παροχή κάθε άλλης υπηρεσίες προς όφελος των σκοπών της Επιχείρησης.

Το σύνολο των παραπάνω αναφερόμενων δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού δεν μπορεί να επικαλύπτει ποιοτικά ή αριθμητικά τον κύριο σκοπό του, που είναι η διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών. Όλες οι δραστηριότητες του συνεταιρισμού διεξάγονται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κύριου σκοπού του και μόνο.